نامه نگاری-Letter Writing- یکی از مهارتهایی است که به سبکی که در آزمون آیلتس سنجیده میشود تقریباً رو به زوال ومنسوخ شدن است و میتوان احتمال داد که در نسل جدید آیلتس این بخش متحمل تغییرات بنیادی گردد ولی چیزی که مسجّل است الزام به یادگیری اصول این بخش در حال حاضر توسط متقاضیان این آزمون است.بدین منظور ZTC  مجموعه کاملی از اصول نوشتن و نکات کاربردی آن را در پزتال آموزش و پرتال دانلود کتاب خود جمع آوری نموده است که برای متقاضیان این آزمون میتواند گنجینه ی ارزشمندی تلقی گردد. در ادامه مجموعه ی کاملی از جملات کلیدی در نامه نگاری آورده شده است که مطالعه و ساختن جملات متنوع با استفاده از  آنها موءکداً مورد توجه نگارنده بوده است

 Dissatisfaction

   
I am unhappy about…
I do not like…
I am not uncomfortable with…
…is not what I expected/was expecting
…does not suit my needs/me
…is too (adjective)   

Regret and apology

I’m sorry that..
I regret that I…
Please accept my apologies for…ing
Please forgive me for…
Unfortunately/regrettably I…

Needs and wants

What I am looking for is…
What I need is…
What would suit me best is…
I am very keen to…
I would very much like to…
I would be grateful if you could…
I would appreciate it if…


Saying thank you

     
Thank you very much for…
I very much appreciated…
I’m grateful to you for…
   
Annoyance

Although I asked for…
 Despite my request for…
Even though I telephoned you…

Pleasure and satisfaction
   
I was delighted about/by… I thoroughly enjoyed…
… was very impressive/enjoyable
I was very pleased to hear that…

Suggestions

   
Why don’t you…?
Could I suggest that…?
I would recommend that…
Wouldn’t it be better if…
 In my opinion it would be a good idea to…
 

 
طراحی سایت